Welkom bij de interactieve reis door Water in Balans

Druk op start om te beginnen

Hoe ga jij aan de slag met klimaatverandering?

Maak een keuze uit een van onderstaande karakters.

X
X
X
X

Extreme regenval

In mei 2018 hadden we te maken met tal van hoosbuien met grote wateroverlast. Ook in 2016, 2014, 2012 en 2010 zorgden enorme hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen.
Meer informatie

Ernstige droogte

Maar in de zomer van 2018 was het juist heel erg droog. Droogte is zeker niet minder bedreigend dan wateroverlast. Door droogte gaan vele gewassen verloren en hebben dieren het moeilijk met het vinden van voedsel.
Meer informatie

Het klimaat verandert

Één ding is duidelijk: Het veranderend klimaat komt sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Het is tijd voor actie!
Meer informatie

Water in Balans

Een programma voor de aanpak van de gevolgen van wateroverlast. Bekijk hier een korte video.
Bekijk video

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie-programma

Water in Balans is ontstaan vanuit het gedachtegoed van het DPRA. Deze video legt uit wat dat betekent.
Bekijk video

Wateroverlast pakken we samen aan

Actie ondernemen wij door innovatieve oplossingen te zoeken in vier gebieden: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan je eigen woning. Iedereen kan –of eigenlijk moet- hieraan bijdragen! Draai aan een knop en zie waar jij aan kunt bijdragen.

Gebiedsprojecten

Naast het op korte termijn aanpakken van een aantal knelpunten in Limburg, zijn er zes gebiedsprojecten opgezet.
Gebruik de kaart hiernaast voor meer informatie per pilot.
Waarom gebiedsprojecten? Wat zijn ze?

Meedoen

Ook meedoen met Water in Balans?
Doe met ons mee door:
Mee te doen
in projecten
Meer informatie
Ons te mailen met
vragen of ideeën
Stuur email
Meer te weten
te komen
Meer informatie
Wie doen er mee aan Water in Balans?
Landelijk
Stedelijk
Watersysteem
Eigen woning

Extreme regenval
In Nederland valt steeds vaker in korte tijd veel water. Door het veranderende klimaat is de regenval heviger dan vroeger. Als buien blijven hangen, kan plaatselijk veel meer neerslag vallen.

Daarnaast zijn de steden en dorpen de afgelopen 100 jaar flink uitgebreid. Door alle bestrating loopt het water minder gemakkelijk weg.

De problemen gelden in heel Nederland, maar in Limburg komt daar nog bij dat er veel heuvels zijn. Daardoor gaat het water stromen en hadden we in Zuid-Limburg de afgelopen tijd bijvoorbeeld ook te maken met drijvende auto's.

In Ulestraten, een dorp in Limburg, viel een bui van 52 mm in 45 minuten. Ter vergelijking: dat is bijna de hoeveelheid neerslag die in een hele maand gemiddeld valt.

Extreme droogte
Droogte gaat regelmatig gepaard met hittestress, een ander gevolg van klimaatverandering. Wakker liggen door de warmte is dan nog het minste probleem.

Hogere sterfte- en ziektecijfers, lagere arbeidsproductiviteit en meer agressie zijn ernstigere gevolgen van de hittestress die kan ontstaan tijdens een hittegolf.

Het klimaat verandert
Enkele veranderingen die we in onze leefomgeving gaan meemaken als gevolg van klimaatverandering zijn:

  • de temperatuur blijft stijgen
  • zachte winters en hete zomers komen vaker voor
  • de neerslag en extreme neerslag in de winter neemt toe
  • de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer neemt toe
  • hagel en onweer worden heviger
  • de zeespiegel blijft stijgen
  • het tempo van de zeespiegelstijging neemt toe
  • de veranderingen in windsnelheid zijn klein
  • hete aantal dagen met mist neemt af en het zicht verbetert verder
  • de hoeveelheid zonnestraling nabij het aardoppervlak neemt licht toe

Video: Water in Balans

Video: Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Landelijk: Water langer vasthouden

Akker omvormen naar gras of bos
Door akkers om te vormen naar gras of bos kan er meer water vastgehouden worden in de natuur. Zo voorkomen we dat er (nog) meer water in de beken en rivieren terecht komt.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Landelijk: Water langer vasthouden

Bodem bedekken met mulch
Een mulchlaag beschermt de bodem tegen kou en warmte en voorkomt uitdroging. Bij flinke regenbuiten slaat de grond niet dicht en vorst dringt minder door in de grond.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Landelijk: Water langer vasthouden

Gewas diversificeren
Een andere maatregel is om meer verschillende gewassen te telen. Door te diversificeren versterkt de bodemstructuur vermindert de bodemerosie.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Landelijk: Water langer vasthouden

Boerenbuffers aanleggen
Door op je eigen land water te bergen in een boerenbuffer, voorkom je dat er teveel water op andere plaatsen terecht komt en heb je zelf de controle over waar het water heen gaat.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Stedelijk: Openbaar gebied

(Stedelijke) waterelementen aanbrengen in de openbare ruimte
Meer waterelementen in de openbare ruimte betekent meerdere manieren om water op te vangen, af te voeren en op te slaan. Zo kan een waterplein worden aangelegd, waterdoorlatende parkeerplaatsen worden aangelegd en/of een waterbassin aangelegd worden.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Stedelijk: Openbaar gebied

Meer groene ruimtes aanleggen
Meer vergroening betekent tevens minder verharding in de openbare ruimte. Niet alleen oogt het vaak mooi, het zorgt ook voor een betere opvang en opslag van water. Denk hierbij aan groene bermen, “groen” parkeren invoeren of natuurlijke gebieden inrichten waar water in opgevangen kan worden.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Stedelijk: Openbaar gebied

Wadi’s aanleggen
Een wadi is een kuil waarin het regenwater weg kan zakken (infiltreren) in de bodem. Dat betekent dat het schone regenwater op de plek waar het valt, terug in de bodem kan wegzakken. Het regenwater hoeft niet afgevoerd te worden via de riolering naar de rioolwaterzuivering.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Stedelijk: Particulier gebied

Waterdoorlatende bestrating toepassen
Waterdoorlatende bestrating is een goede methode om wateroverlast terug te dringen. De bestrating laat hemelwater bijvoorbeeld infiltreren in de ondergrond of voert dit vertraagt af naar het oppervlaktewater, waardoor er minder wateroverlast optreedt.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Stedelijk: Particulier gebied

Infiltratiekratten / regenwatertank aanbrengen in je tuin
Door infiltratiekratten of een regenwatertank in je tuin zorg je ervoor dat je het regenwater nóg beter en meer opvangt. Zo verminder je de hoeveelheid water in het riool en voorkom je overstromingen van het riool.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Stedelijk: Particulier gebied

Regenpijp afkoppelen van riool in je tuin
Door je regenpijp af te koppelen en zelf op te vangen in bijvoorbeeld een regenton, zorg je ervoor dat regenwater het riool niet overbelast. Zo voorkom je (nog) meer wateroverlast.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Stedelijk: Particulier gebied

Je tuin vergroenen
Meer vergroening betekent tevens minder verharding in je tuin. Niet alleen oogt het vaak mooi, het zorgt ook voor een betere opvang en opslag van water. Voorbeelden om je tuin te vergroenen zijn groene daken, groene wanden tegen je gevels en/of meer gewassen en planten.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Watersysteem

Regenwaterbuffers aanleggen
De aanleg van regenwaterbuffers, een soort grote kuil, zorgt ervoor dat er meer water opgeslagen kan worden als er teveel water uit de lucht komt vallen. Zo wordt wateroverlast voorkomen. Hierbij wordt vaak zoveel mogelijk geprobeerd om de buffer aan te laten sluiten op de natuur, zodat de buffer tevens in het landschap past.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Watersysteem

Dwarsdammen in (droog)dalen aanleggen
Water stroomt af naar beneden, en dus moeten dalen extra beschermd worden. Daarvoor kunnen dwarsdammen aangelegd worden, die hier een extra slot op de deur voor vormen.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Watersysteem

Beek terugbrengen
Door allerlei omstandigheden en veranderingen om ons heen zijn er door de jaren heen enkele beken verdwenen. Door deze terug te brengen en weer met water te vullen, zorgen we ervoor dat er extra ruimte ontstaat voor het water.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Watersysteem

Rivier of beek uitbreiden
Door de rivier of beek uit te breiden, is er meer ruimte voor het water om in te bewegen en te verplaatsen.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Schadebeperking eigen woning

Fysieke ruimte aanpassen
Voordat je wateroverlast ervaart, is het een goed idee om je eigen woning zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het water. Enkele voorbeelden zijn het aanbrengen van tijdelijke waterkeringen, waterbestendig materiaal in de eigen woning aanbrengen en/of het aanschaffen van schotten die je beschermen tegen wateroverlast.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Schadebeperking eigen woning

Informeren & organiseren
Jezelf op de hoogte houden van de laatste stand van zaken is belangrijk, zodat je samen met je omgeving op het juiste moment kan ingrijpen. Niets is vervelender dan wateroverlast of droogteproblemen te ervaren zonder dat je er van af wist dat het er aan zat te komen. Al helemaal als je het had kunnen voorkomen. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten bij te wonen, waterstandenapps te checken en/of een waarschuwingssysteem in je eigen wijk te bedenken.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Schadebeperking eigen woning

Goed verzekeren & indekken
Mocht het kwaad dan toch al geschied zijn, dan is een goede verzekering of een vooraf opgesteld schadefonds goud waard. Zo kom je niet direct in de (financiële) problemen bij wateroverlast of bij droogte.

Vorige oplossing Volgende oplossing

Gebiedsprojecten
In deze gebieden zijn we samen met partners uit de omgeving en inwoners aan de slag met plannen om de wateroverlast aan te pakken. Want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er wonen, werken en recreëren?

Samen verkennen we de knelpunten en zoeken we naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn.

Meer informatie op onze website

Gebiedsproject: Eckeltsebeek

De herinrichting van de Eckeltsebeek in 2006, peilopzet van de Maas, de aanwezigheid van een bever en landschappelijke veranderingen zorgen voor nieuwe omstandigheden rond deze beek. (Grond)waterpeilen zijn hoger dan voorheen. Als waterschap hebben we de afgelopen jaren diverse aanpassingen gedaan waarmee de problemen verholpen leken. De buien die in juni 2016 het gebied teisterden zijn aanleiding geweest om het gesprek met de omgeving te (her)openen. Doel van de samenwerking tussen waterschap en de omgeving is het oplossen van een aantal

Meer informatie op onze website

Gebiedsproject: Breevennen

De buien die in juni 2016 het gebied teisterden zijn aanleiding geweest om onder meer te zoeken naar ruimte om water tijdelijk op te slaan. Dat zou de wateroverlast al een stuk verminderen.

Meer informatie op onze website

Gebiedsproject: Kwistbeek

In het gebied rondom de Kwistbeek is sprake van jarenlange wateroverlast. Met name rond het gebied Soeterbeek en Pratwinkel ontstaat regelmatig wateroverlast na hevige regenval. Door de hevige regenval ontstaat er vanuit het bebouwde gebied een vloedgolf in de Kwistbeek die voor de nodige overlast zorgt in woningen, bedrijven en op percelen.

Meer informatie op onze website

Gebiedsproject: Schelkensbeek

De aanleg van de A73/A74, de herinrichting van beektrajecten en de peilopzet van de Maas zorgden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek. Een langdurige hevige regenbui zorgde in juni 2016 voor een extreem natte situatie. Genoeg aanleiding om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving te (her)openen. De focus van deze gebiedspilot ligt op het oplossen van een aantal knelpunten op de korte termijn en het klimaatbestendig maken van het gebied op de langere termijn.

Meer informatie op onze website

Gebiedsproject: Oirsbeek-Amstenrade

In de gemeente Schinnen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat vanuit het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in Oirsbeek en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het inventariseren en aanpakken van de knelpunten. Daarbij kijken we niet alleen naar de regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door verdergaande klimaatverandering nog meer en nog vaker regen valt.

Meer informatie op onze website

Gebiedsproject: Meerssen

In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat van Ulestraten en het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in het centrum van Meerssen en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het inventariseren en aanpakken van de knelpunten. Daarbij kijken we niet alleen naar de regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door verdergaande klimaatverandering nog meer en nog vaker regen valt.

Meer informatie op onze website